آذر ۱۵، ۱۳۹۳

مردود دانستن دخالت دین در حکومت توسط یک روحانی شیعه عراقی

ملیون ایران:  یک روحانی شیعه عراقی دخالت دین در حکومت را مردود میداند. شاید وی بعد از اینکه کشورش بعلت ادغام دین و سیاست چند پاره شده است به ضرورت جدایی دین از سیاست پی برده و به آن در این نشست پرداخته است.


هیچ نظری موجود نیست: