تیر ۱۳، ۱۳۹۲

درخواست خانواده آقای بروجردی از سازمانهای حقوق بشری

نامه استمداد خانواده آقای کاظمینی بروجردی از تمامی نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشری جهان که مصرانه خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانی و سایر زندانیان سیاسی هستند.این نامه جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسیدر ایران » قرار داد شده است .

متن نامه به قرار زیر می باشد :
صبح روز شنبه، مورخ 8 تیرماه 1392 برابر با 29 ژوئن2013، هنگامی که اعضای خانواده آقای کاظمینی بروجردی برای ملاقات به زندان اوین مراجعه نمودند، با وضعیت وخیم جسمی ایشان مواجه شدند.