اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۲

انتخابات ضامن تداوم حاکمیت ظلم است

آقای کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی ازدرون زندان اوین نامه ای را نگاشته اند و ضمن اینکه مسئله انتخابات را بازی دادن مردم ایران نامیدند انتخاب شدن هر فرد را تداوم حاکمیت ظالم دانستند.متن کامل نامه در ادامه می باشد:

محضر مبارک ملت مظلوم و شریف و نجیب ایران
درود آفریدگار مهربان و بنده نواز و عزیز جهان بر شما،
هر روز که میگذرد، شرایط زندگی در کشور، سخت تر شده، و نفس کشیدن در فضای خفقان و دیکتاتوری، مشکل تر گردیده و دوران اسفناک و اضطراب آمیزی، نمودار گشته و این فجایع، مزید بر آن شده که همه خودکامگی ها و زورگویی ها، به نام دین، مطرح گشته است.