مهر ۲۸، ۱۳۹۰

ارائه گزارش احمد شهید گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران به اعضای سازمان ملل

گویا نیوز: شهيد از مقامات ايرانی خواست که توجهات پزشکی لازم را به آيت الله بروجردی مبذول کنند و او را آزاد کنند. او اسامی بهاره هدايت، نسرين ستوده و آقايان مهدی کروبی و مير حسين موسوی را آورد و خواستار آزادی انان شد.
او با اينکه برخی مقامات ايرانی از حضور گزارشگر در ايران صحبت کرده اند اما از اينکه هنوز اجازه ورود به او داده نشده ابراز نگرانی کرد. او گفت که گزارش اوليه اش وقت کافی نداشته است باتوجه به اينکه همکاری معنی داری از طرف ايرانی وجود نداشته است.

احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران گزارش خود را امروز ساعت ۳ به وقت نيويورک به اعضای سازمان ملل ارائه ارائه کرد. اين گزارش روز شنبه گذشته منتشر شد. احمد شهيد در ابتدا با تشکر از شورای حقوق برای اينکه اين تکليف را به او داده و حمايت آنان از دستور کار خود خواست مسائل عمده اين گزارش را مطرح کند. او به گزارش خود اشاره کرد و نگرانی هايی که مطرح کرده است. او گفت که ماه سپتامبر گزارش خود را به مقامات ايرانی ارائه کرده اما آنها پاسخی به آن نداده اند. به اين ترتيب او حتی کمتر از دو ماه برای گزارش اوليه خود زمان داشته است. اين گزارش به صورت محرمانه برای مقامات ايرانی فرستاده شده تا نظر خود را بگويند اما آنها ترجيح دادند از اساس وارد گفت وگو با گزارشگر نشوند.
شهيد همچنين گفت با نماينده ايران يعنی آقای خزايی در سازمان ملل در فضايی دوستانه صحبت کرده است. او گفت که در نوشتن گزارش از گزارش های سازمان های معتبر و برخی از ايرانی ها و گفته ها و مدارک کنشگران ايرانی استفاده کرده است.
او سپس با اشاره به پرونده هايی که در گزارشش آمده گفت درست است که هيچ کشوری از سياسی شدن گزارش حقوق بشر بر حذر نيست اما با اشاره به سرکوب موجود در ايران از نقض آزادی های اجتماعات، آزار واذيت فعالان جامعه مدنی و ديگر گروه های جامعه سخن گفت. او همچنين از شکنجه و رفتار تحقير آميز با زندانيان سخن گفت. خودداری از مراقبت های پزشکی و همچنين اعدام در اشکال مختلفش موضوعاتی است که آقای شهيد به ان در گزارش خود اشاره کرد. آقای شهيد از آزار واذيت حداقل ۴۲ وکيل سخن گفت که به او گزارش شده است. او گفت که اتهامات عده عمده ای از آنان مواردی همچون اقدام امنيت ملی است. او گفت نگاهی بر برخی ازاين پرونده ها نشان دهنده ضضرورت توجه جدی است.
شهيد از مقامات ايرانی خواست که توجهات پزشکی لازم را به آيت الله بروجردی مبذول کنند و او را آزاد کنند. او اسامی بهاره هدايت، نسرين ستوده و آقايان مهدی کروبی و مير حسين موسوی را آورد و خواستار آزادی انان شد.
او با اينکه برخی مقامات ايرانی از حضور گزارشگر در ايران صحبت کرده اند اما از اينکه هنوز اجازه ورود به او داده نشده ابراز نگرانی کرد. او گفت که گزارش اوليه اش وقت کافی نداشته است باتوجه به اينکه همکاری معنی داری از طرف ايرانی وجود نداشته است. او گفت با اين حال چنين گزارشی با هدف بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران تهيه شده است.گفت اين دستور کار دو نتيجه مهم خواهد داشت. اول اينکه اين دستور فرصتی برای فهم بهتر وضعيت حقوق بشر در ايران فراهم می کند. دوم اينکه فرصتی برای بررسی چالش های حقوق بشر فراهم می کند. او بار ديگر خواستار حضور خود در ايران شد.
بعد از سخنان کوتاه آقای شهيد جلسه گفت وگو شروع شد که اعضای سازمان ملل در خصوص اظهارات او صحبت کنند.
نماينده آلمان گفت بگذاريد اول از آقای شهيد به خاطر گزارش سازنده اش تشکر کنم. او گفت که وضعيت حقوق بشر درايران رو به وخامت است و ايران به ناديده گرفتن قوانين بين المللی ادامه می دهد. نماينده آلمان از تعداد افزاينده اعدام در ايران ابراز نگرانی کرد و به پرونده يوسف نادر خانی را مورد اشاره قرار داد. وی همچين گفت که ايران به دلايل سياسی گروه های مختلفی را مورد سرکوب قرار می دهد. او به نام جعفر پناهی اشاره کرد و آن را نمونه ای از اين سرکوب دانست. او گفت ايران آمار و اطلاعات دقيق و درستی از وضعيت حقوق بشر و نقض آن ارائه نکند. او گفت که برای گزارشگر ويژه لازم است که به کشور وارد شود. او گفت که اين موافقت راه را برای حضور کميسياريای عالی حقوق بشر فراهم خواهد کرد. او پرسيد که چگونه فشار بين المللی را در خصوص پرونده های خاص چطور ارزيابی می کنيد؟ به گفته او ارزيابی آلمان اين است که در برخی از پرونده ها ايران واکنش نشان داده و فشار موثر بوده و در برخی پرونده ها کمتر.
نماينده مالديو هم در ادامه با تشکر از گزارش گزارشگر گفت از دستور کاراو حمايت می کند. نماينده مالديو هم از فشارهای روی گروه های مختلف از روزنامه نگاران تا فعالان حقوق بشر وسياسی اشاره کرد. او با اشاره به اختلاف های فرهنگی در مساله حقوق بشر گفت که ايران و جامعه بين المللی بايد بتوانند زمينه ای برای گفت وگو فراهم کنند. نماينده مالديو هم از دولت ايران خواست که سريعا با ورود احمدشهيد به ايران موافقت کند.
نماينده آمريکا در اين جلسه گفت که از کار عالی او در دو ماه ونيم گذشته استقبال می کند. او گفت که در سپتامبر نامه ای نوشت گزارشگر که ماه نوامبر به ايران برود اما ايران اجازه نداد. او گفت مهمترين مساله حقوق بشر در ايران قوه قضاييه، مساله اعدام د ر نبود رويه های قضايی مناسب، نقض حقوق زنان. او ادامه دستگيری مير حسين موسوی و کروبی را مورد توجه قرار داد و همچنين پرونده يوسف ندرخانی و تبعيضات برعليه اقليت های قومی و مذهب سخن گفت. او با امارهای تکان دهنده در ايران از بازداشت و آزار واذيت ۳۴ روزنامه نگار تا ۲۰۱۱، آزار واذيت و بازدشت بيش از ۴۲ وکيل -بازداشت ۱۰۰ بهايی طی سالهای گذشته و اينکه ‍۱۰۰ نوجوانان در خط مرگ هستند سخن گفت.
نماينده اتحاديه اروپا هم با ابراز نگرانی شديد از وضعيت حقوق بشر در ايران به گزارشگر گفت که با توجه به وضعيت خطير حقوق بشر چطور ارزيابی می کنيد احتمال ملاقات از ايران؟ او گفت همچنين به وضعيت ميرحسين موسوی و کروبی هم توجه کرد. او با اشاره به اعدام ها در ايران پرسيد آيا اين فقط برای جرائم سنگين است يا برای ديگر جرايم هست و ارزيابی شما چيست؟
نماينده انگليس هم با اظهار به وضعيت حقوق بشر که وی او را خطير ناميد ازاهميت گزارشگر ويژه و گزارش او سخن گفت. او همچنين ازاينکه ايران اجازه ورود به او نداده است را مورد انتقاد قرار داد. او درخصوص ملاقات شهيد با نماينده ايران در سازمان ملل سوالاتی را از وی مطرح کرد. او گفت حوزه های مختلف نگرانی در مورد ايران وجود دارد از جمله روزنامه نگاران و استفاده نگران کننده از اعدام و ناديده گرفتن قوانين بين المللی و آزار واديت اقليت های قومی و مذهبی. او پرسيد از احمدشهيد در خصوص گزارشش پرسيد در خصوص قانون سازمان های غيردولتی و اقدام دولت ايران که بايد هيات مديره اين سازمان ها را طبق قانون جديد تاييد کند. او گفت چنين قانونی بسيار مضطرب کننده است. او از ايران خواست چنين رفتارهای محدود کنننده ای را به کنار بگذارد.

نماينده استراليا نيز با تشکر از گزارش احمدشهيد گفت که اين کشور نيز از وضعيت حقوق بشر در ايران نگران است. موضوع اعدام و ارعاب و دستگيری فعالان سياسی و محدوديت آزادی اجتماعات و اقليت های قومی و مذهبی از مواردی بود که توسط وی مطرح شد او از ايران خواست که با گزارشگر ويژه به صورت کامل همکاری کند.
نماينده کانادا هم از گزارش احمدشهيد تشکر کرد و از ايران خواست که به گزاشگر اجازه بدهد وارد ايران شود. اواز شماراعدام های فزآينده و احکام بی رحمانه و شکنجه انتقاد کرد. او همچنين با اشاره به اقليت بهايی از ايران خواست افرادی که به خاطر مذهبشان دستگير شده اند را آزاد کند. او از دولت ايران خواست که نقض حقوق بشر عليه فعالان مدنی اقليت های مذهبی وقومی را پايان دهد.
نماينده نروژه و جمهوری چک نيز با انتقاد از وضعيت حقوق بشر در ايران موضوع اعدام های گسترده و نيز موضوع اعدام های مخفيانه را مطرح کردند. نماينده چک با اشاره به اينکه از سال ۲۰۰۵ ايران اجازه نداده گزارشگر ويژه ای به ايران وارد شود گفت چه انتظاری دارد که اين روند که همکاری در آن نبوده تغيير کند؟
نماينده سوئبس نيز ابراز اميدواری کرد که مقامات ايرانی برای پذيرفتن او اقدام کنند. او از اقدامات سرکوب گرايانه در مورد فعالان سياسی و فشار برروی اقليت های مذهبی از جمله بهايی ها سخن گفت. او اين سوال را مطرح کرد که چگونه امکان دارد که وضعيت حقوق بشر را در ايران را بهبود داد و چطور ارزيابی می کند گزارشگر ورود به ايران را ارزيابی می کند.
نيوزلند هم گفت که در احساس نگرانی نسبت به وضعيت حقوق بشر با ديگران شريک است. او گفت که از ديدگاه سازنده گزاشگر دولتش کاملا حمايت می کند. او گفت نيوزلند درخصوص تحديد آزادی های اقليت های مذهبی و قومی نگران است. او برای مثال به وضعيت بهاييان اشاره کرده. وی همچنين به وضعيت اعدام در ايران سخن گفت.
نماينده ايران با اشاره به گزارش احمد شهيد گفت می خواهد توجه اعضا را به نکات زير جلب کند. جمهروی اسلامی می خواهد تاکيد که اينکه قطعنامه … در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران گزارشگر ويژه را مشخص کرده به خاطر جاه طلبی های سياسی برخی کشورها مانند آمريکا و برخی کشورهای اروپايی است. او به امريکا انتقاد کرد و گفت امريکا بهتر است تاريخ خود را تصحيح کند و… به کشتار ميليون نفر از مردم در سراسرجهان خاتمه بدهد. نماينده ايران همچنين به انگليس حمله کرد و از تظاهرات اين کشور و رفتار اين کشور با تظاهر کنندگان
نماينده آمريکا گفت که موضوع موضوع جلسه در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران است و بايد ازاين ادعاهای بی پايه جلوگيری شود. او گفت که اين گزارش تحريفی از سيستم سازمان ملل و غيرقابل قبول است برای کشور. او گفت به سختی معتقد است که گزارش گزارشگر از برخی تحولات مثبت در ايران ناديده گرفته است. او گفت گزارشگر ويژه در اين گزارش که قرار بود خلاصه باشد نه به جزييات بپردازد و به جای اينکه به روندها اشاره کند به پرونده های خاص اشاره کرده که خارج از زمان و بی پايه است….او سپس به دستاوردهای ايران در زمينه حقوق بشر و و حقوق سياسی و اجتماعی مردم ايران پرداخت. او گفت مکانيسم های ويژه بايد از آشوب های ژورناليستی و سياسی بايد دور باشد.
احمد شهيد در پاسخ به نماينده ايران گفت که مايل بوده که نگاه های ايران را لحاظ کند و پرونده هايی که مطرح کرده هم اکنون در جريان است ولی گفت که برا اينکه گزارش جامعه باشد بايد نقطه نظرات کشورمورد نظررا شامل شود وخواستار همکاری ايران در ايران زمينه شد. احمدشهيد درخصوص سوالاتی که در خصوص بهتر کردن وضعيت تضمين های حقوق بشری ايران گفت که تعيين کردن گزارشگر به معنای مجازات يک کشور نيست. او گفت اين يک استيگما است و بايد از آن فاصله گرفت. او گفت که من موظهم با کشور مورد نظری که موظف هستم همکاری کنم. من به صورت محرمانه قبل از اينکه گزارشم را به سازمان ملل ارائه کنم به کشور مورد نظر می دهم.
او گفت من کنشگران بسياری را برای گزارشم ديدم و برخی از انها توسط دولت ايران به رسميت شناخته می شود.او همچنين به نحوه نوشتن گزارش خود پرداخت. او گفت که اين گزارش و نتايج ان اميدوار است به بهبود وضعيت گروه های خاصی که حقوق شان نقض می شود بيانجامد. او سپس در مورد مجازات های اعدام گفت که اطلاعاتی که دارد نشان ميدهد که ۷۰ درصد اعدام ها مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر است. گفت همچنين که پرونده هايی وجود دارد که روی عنوان کلی محاربه و يا مسايل مربوط به جرم های اخلاقی حکم اعدام داده شده است. او گفته که افرادی به کمپ اشرف مربوط بوده اند رفتار بسيار بدی با آنها شده است. او گفت که مشکل اصلی تضمين های حقوق بشری است.
او گفت که خيلی مايل است که با مقامات ايرانی همکاری کند در حوزه های مختلف. او گفت يک حوزه پاسخ سريع است به برخی پرونده ها. او گفت که تغيير قانون در دراز مدت هم می تواند در نظر گرفته شود. او گفت برای کارش موفق باشد همکاری دولت ايران را می خواهد و اينکه سعی کرده که نشان بدهد که بی طرفی و شفافيت خودش را نشان بدهد و در اين مسير با کشورهای دوست ايران ملاقاات کرده که ايران اين موضوع را نه به عنوان يک مجازات بلکه به عنوان فرصتی برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران ببيند.

هیچ نظری موجود نیست: