مهر ۰۹، ۱۳۹۰

پیام زیبا و انسانی مهرگان را بشنویم!


امسال نیز مهرگان، در زادگاه خویش، بی جشن و بی سرود و پایکوبی برگزار می شود. اما همچنان در گوشه و کنار سرزمین مان، و در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا بسیاری از ایرانی ها مهرگان را جشن می گیرند، همانگونه که مردمانی قرن ها سرسختانه برای حفظ این جشن های ملی و سنت های دیگر فرهنگ ایرانزمین تلاش کرده اند و آن ها را تا به امروز آورده اند. 

جشن مهرگان اگر چه، در ابتدا، جشنی برای ستایش میترا و مهر بوده ، اما آن چه مهرگان را همیشگی، و به روز نگاه داشته، پیام انسانی و زیبایی است که در این جشن وجود دارد، و آن احترام و باور به مهر، به معنای «روشنایی و مهربانی» و همچنین تاکید بر «وفای به پیمان» است.
کتیبه های باقی مانده از دوران باستان، و گفته های تاریخ نویسان تایید می کنند که در نزد ایرانیان دروغ، ویرانگری، و پیمان شکنی، از گناهان نابخشودنی بوده است. این کلام که «پیمان شکن نابکار سراسر کشور را ویران می سازد» از «مهریشت»، نشانه ی روشنی از اهمیت این باورهای انسانی در فرهنگ ما است.
و چنین است که در فرهنگ ما، اهریمن و اهریمن صفتان دروغ می گویند، و ویران می سازند. و در افسانه هایمان ضحاک پیمان شکن ِ دروغگوی ِ ویرانگر، در همین روز مهرگان است که به دست کاوه ی شجاع ِ دادخواه و فریدون ِ نیک نهاد از تخت بیدادگری اش به پایین می افتد، چرا که مهرگان روز روشنایی و راستی و نیکی است و بیدادگران را تاب نمی آورد.  
کمیته ی بین المللی نجات پاسارگاد، همانند سال های گذشته، امسال نیز همراه با مردمان فرهنگ دوست سرزمین مان در سراسر جهان، مهرگان را گرامی می دارد و از همگان می خواهد تا به پیام زیبا و انسانی مهرگان گوش فرا دهند و پیمان تاریخی خویش را با روشنایی، مهر و نیکی و راستی پاس دارند . باشد تا راه برای بیرون راندن هر چه زشتی ، دروغ، پیمان شکنی و «نابکاری» از سرزمین مان هموار شود.
با مهر و احترام
 شکوه میرزادگی
از سوی کمیته بین المللی نجات پاسارگاد
سی ام سپتامبر 2011 (مهر 1390)

هیچ نظری موجود نیست: