آبان ۰۵، ۱۳۸۹

روز جهانی کورش کبیر گرامی باد

- کوروش کبیر که پادشاهی عادل بود میراثی جاودانه در دفاع از حقوق بشر و رفع تبعیض برجای گذاشت. برخی از مورخین و مفسرین، او را ذوالقرنین که در قرآن به نیکی یاد شده می دانند.
- تسامح و رأفت آن پادشاه جهانگیر بر مغلوبین نبرد، حقیقت غرور آفرینی است که در اوراق تقویم می درخشد. با آنکه ابرقدرت زمان خویش بود، ولی هرگز در پی استعمارگری و استیلا بر همنوعان خود نبود و کشورگشائی را صرفا به عنوان راهی برای نجات مردم تحت استبداد در سرزمین های دیگر و بسط عدالت و آزادی دنبال می نمود.
- بجاست که دنیای متمدن، به پیروی از مشی خیرخواهانه او، نسبت به فجایع انسانی در حکومتهای استبدادی مخصوصا در ایران، اقدامات اساسی بشردوستانه به عمل آورد و به صدور بیانیه های تبلیغی و توبیخی اکتفا نکند.
- او به عنوان نماد همیشه زنده در دفاع از حقوق انسانها محسوب می شود و تکریم او در روزی که به یادش نامگذاری شده، ترویج آزادی اندیشه و دفاع از حقوق بشر است.

گردآوری شده از نظرات آیت الله بروجردی و پدر ایشان
       آیت الله سید محمد علی کاظمینی بروجردی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

محض اطلاعتون کورش فقط یک اشغالگر و آددکش وحشی بود که هرازگاهی به کشوری وحشیانه حمله میکرد.چه مسخره است که سرزمین دیگران را اشغال کنند بعد از خودشون عنشور حقوق بشر بدر کنند.شما فارسهای بی شعور فقط از خودتان قصه میسازید و بهمدیگر نان قرض میدهید.