مهر ۲۷، ۱۳۸۹

وادار کردن کارکنان کادر پزشکی دانشگاه تهران به پر کردن فرمهای تفتیش عقاید

بنا به گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"حراست دانشگاه تهران کارکنان بیمارستانها،درمانگاه ها و مراکز بهداشتی وابسته به این دانشگاه را وادرا به پر کردن فرم تفتیش عقاید و عضویت در بسیج می کند.
اخیرا کارکنان اعم از رسمی، قراردادی،پیمانی بیمارستانها ،،درمانگاهها و مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه تهران به حراست دانشگاه تهران احضار می شوند و به کارکنان احضار شده فرمی داده می شود تا آن را پر نمایند.
این فرم شامل سوالاتی است که به قرار زیر می باشد:آیا کسی از بستگان شما در درگیریهای یک سال گذشته دستگیر شده است؟ آیا کسی از بستگان نزدیگ شما به جرم امنیتی بازداشت شده است؟
 آیا بستگان نزدیگ شما از جنبش سبز بوده اند؟
کارکنان فوق الذکر باید فرمها را در حراست دانشگاه تهران پر نمایند و تحویل آنها بدهند.برخورد افراد حراست با کارکنان توهین آمیز و بازجو مآبانه است.
در نهایت هم حراست دانشگاه تهران به تمامی پزسنل فوق الذکر فرم عضویت در بسیج را می دهد تا در حضور آنها آن را پر نمایند و عضو فعال بسیج دانشگاه تهران شوند.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،وادار کردن کارکنان کادر پزشکی وابسته به دانشگاه تهران به پر کردند فرم تفتیش عقاید و عضویت در نهاد سرکوبگر بسیج که توهینی بزرگی به آنها است را محکوم می کند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
27 مهر 1389 برابر با 19 اکتبر 2010

هیچ نظری موجود نیست: