بهمن ۱۱، ۱۳۸۸

تجمع مردم برای آزادی زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین
ایران پرس نیوز
تجمع صدها نفر از خانواده ها و مردم برای آزادی زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشسر و دمکراسی در ایران، یکشنبه غروب 11 بهمن ماه از ساعت 18:00خانواده های زندانیان سیاسی و تعداد زیادی از مردم در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قید وشرط وفوری زندانیان سیاسی و پایان دادن به محاکمات نمایشی و صدور احکم اعدام و اجرای آن هستند.

هیچ نظری موجود نیست: