آذر ۰۴، ۱۳۸۸

پایان دوره محكوميت 11 ساله آیت الله بروجردی


آقای بروجردی از زمان بازداشت در تاريخ 16 مهرماه 1385 (8 اکتبر 2006) تا پایان آبان 1388 (نوامبر 2009) بیش از 820 روز را در بندهاي عمومي و 320 روز را در بندهاي انفرادي زندانهای "اوين" و "مركزي يزد" گذرانده است. از آنجا كه هر يك روز حبس انفرادي، معادل 10 روز حبس در بند عمومي به حساب مي آيد، لذا این دگراندیش مخالف حکومت دینی، مجموعا 4020 روز معادل 11 سال حبس را سپری نموده است.
به این ترتیب، دوره محكوميت 11 ساله ایشان به پایان رسيده است و دستگاه قضائي ايران بايد فورا این زندانی عقیدتی سیاسی را آزاد نمايد.

هیچ نظری موجود نیست: