آبان ۰۷، ۱۳۸۸

بررسی اندیشه و علل مخالفت آقای بروجردی با رژیم در برنامه زن امروز

خانم حمیده آرمیده: خانواده آقای بروجردی می گویند وضع جسمی این روحانی معترض به حکومت نامساعد است. در این زمینه گفتگو میکنیم با یکی از نزدیکان خانواده آیت الله بروجردی.سپیده جان، در ارتباط با وضعیت آیت الله کاظمینی بروجردی اخبار خوبی نمی رسد، آیا شما این گزارشها را تأیید میکنید و وضعیت ایشان به چه ترتیبی است؟

ادامه ...

هیچ نظری موجود نیست: