شهریور ۰۱، ۱۳۸۸

فراخوان به تجمع در برابر سازمان ملل متحد
از شما دعوت میکنیم:
برای دفاع از حقوق و حرمت مردم ایران
برای رساندن فریاد دادخواهی مردم ایران به جهانیان
برای آزادی زندانیان سیاسی
در دمونستراسیون بزرگ ایرانیان مقیم امریکا وسایرکشورها در برابر ساختمان سازمان ملل متحد شرکت نمائیم!

هیچ نظری موجود نیست: