تیر ۲۴، ۱۳۸۸

نامه ۷۱ نماینده مجلس شورای ملی اتریش
در اعتراض به سرکوب معترضین در ایران

ما امضاء کنندگان زیر، نمایندگان مجلس شورای ملی اتریش، برخورد به اعتراضات سراسری ایران را در پیامد انتخابات ریاست جمهوری با نگرانی جدی تعقیب میکنیم. ما بکاربردن قهر را بر ضد معترضان که به جانباختن جمعی انجامیده است مواکدأ محکوم میکنیم. ما مسئولان ایران را فرامیخوانیم که اطمینان دهند که همه ایرانیان حق گردهم آئی و بیان نظرات مسالمت جویانه شان تضمین شود و از کار برد قهر علیه تظاهرات صلح آمیز خودداری شود. از آنجا که اطلاع یافته ایم که صدها ایرانی در رابطه با اعتراضات دستگیر و زندانی شده اند ما مسئولان ایران را عاجلانه فرامیخوانیم که همۀ اشخاصی را که تنها به خاطر ابراز مسالمت آمیز عقایدشان از جمله نسبت به نتایج انتخابات دستگیر شده اند فورأ و بدون قید وشرط آزاد کنند.

هیچ نظری موجود نیست: