تیر ۰۷، ۱۳۸۸

نقدي بر بي توجهي حكومت نسبت به آراء ملت

بام آزادی : مطابق آمار اعلام شده حكومتي، نزدیک به چهارده میلیون نفر به عدم کفایت ملی و مردمی احمدی نژاد رأی دادند و کاندیدای آنها رسماً در برابر دوربین زنده تلویزیون که تمامی مردم ایران و بسیاری از بینندگان در جهان می دیدند، او را دزد، دروغگو، خائن، مستبد و مکار خواند و یک میلیون نیز آراء دو نامزد دیگر بود که آنها هم احمدی نژاد را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری می دانسته اند و ایضاً نیم میلیون آراء باطله که قطعاً ناسزا و اهانت و فحش به حکومت بوده و بعلاوه بیست درصد از کل واجدین شرایط رأی دهندگی که از آمدن به پای صندوقهای رأی امتناع کردند و با نیامدنشان، اعلان انزجار از اصل رژیم دیکتاتوری نمودند.

ادامه ...

هیچ نظری موجود نیست: