تیر ۰۳، ۱۳۸۸

پیشنهاد شیرین عبادی به دبیرکل سازمان ملل:
نماینده ویژه به ایران بفرستید!

شیرین عبادی از آغاز ناآرامی‌ها درایران سعی کرده توجه دولت‌هاونهادهای مردمی دنیارابه وقایع ایران جلب کند.اومی‌گوید آنچه امروزدرایران اتفاق افتاده نقض گسترده حقوق بشر است و سازمان ملل باید در برابر آن عکس‌العمل نشان دهد.

هیچ نظری موجود نیست: