خرداد ۳۱، ۱۳۸۸


بيانيه تجديد همبستگي هواداران آيت الله بروجردي

با جنبش سراسري مردم ايران

بسم الله الرحمن الرحيم

ضمن تكريم از فرزندان شجاع ميهن مظلوم و تحت استبداد ديني، جناب مهندس ميرحسين موسوي و روحاني غيور، آقاي مهدي كروبي و همچنين تقديس اعتراضات به حق و به جاي مردمي كه در واكنش به لگدمال شدن آراي مقدس ملت، فرياد عدالت خواهي سر داده اند، حمايت همه جانبه از قيام الهي و ملي توده هاي ستم كشيده ايراني را اعلام داشته و خاطرنشان مي سازيم اعلام نگراني جهانيان از وخامت اوضاع حقوق بشر در ايران، امري طبيعي و بر اساس وجدان هاي آگاه و بيدار آنان مي باشد و نمي توان آن را دخالت در امور داخلي ايران ناميد همانطوري كه حكومت و رژيم ايران با سوء استفاده از همين عنوان، در فلسطين و لبنان و عراق و افغانستان وارد مي شود و با تمام امكانات دخالت ناحق مي كند.

امروز، ملت هاي شريف و نجيب، از عدم برابري و آزادي و از ظلم و ستم و اجحافاتي كه در حق ملت ايران توسط قواي حاكم اعمال مي شود آزرده شده و درصدد انعكاس فرياد مظلوميت و ناله هاي مضروبين و بدن هاي مجروح و قلب هاي خونين ميليون ها نفري شده اند كه از چنين وضعيتي به ستوه آمده اند.

هواداران و ارادتمندان روحاني آزاد انديش و خواهان جدائي دين از حكومت

آيت الله سيد حسين كاظيمي بروجردي

هیچ نظری موجود نیست: