اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۸

نامه آقاي بروجردي به اعضاي محترم شوراي امنيت

موضوع : درخواست كمك براي برگزاري رفراندوم آزاد در ايران، جهت تامين صلح خاور ميانه

اعضاي محترم شوراي امنيت سازمان ملل متحد
درود بر شما تأمين كنندگان امنيت و عدالت
برقراري صلح در خاورميانه از اهم موضوعات جهان است زيرا اين منطقه از دنيا، به لحاظ موقعيت استراتژيكي و سوق الجيشي، بر تمامي مناطق كره زمين تأثيرگذار است.
خانم‌ها و آقايان ؛
ملت هاي اين بخش از جهان، قربانيان عمده عمليات تروريستي هستند و ايران كه نقش بنيادين در كل خاورميانه دارد عامل اصلي اين ترورها و خشونتها است.

هیچ نظری موجود نیست: