اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۸

اینک دهمین دوره به نصب خطری شد
سروده آقاي بروجردي به مناسبت دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
***
افسوس که دینم به دم شیخ، فنا شد ************؛ آن مذهب جاوید، خراب از نی ما شد
ملا که خریدار قصور از سردین شد ************** ؛ بازار نبی سرد، ز احوال عبا شد
بنگر که زمستان به بهار آمد و دی شد*********** ؛ بر گلشن و باغ وطنم ناله ز دل شد
شر بود قدمهای تو آخوند که میهن به عزا شد**** ؛ از نحسی عمامه تو خون به جگر شد
بهمن که به اشک همگان، جشن بپا شد ******** ؛ عیدی که خدا داد چه قحطی زسما شد
اینک دهمین دوره به نصب خطری شد ********** ؛ شورای نگهبان زده رنگی و خفا شد
از رای ولی امر، صدا خبری شد*************** ؛ خیزید، ریاست به سرای خرکی شد
پالان خرش افتد و خورشید سیه شد*********** ؛ طالع ز خمیرش برود زانکه ضرر شد
نفرین شده گانند، ز بس ظلم و ستم شد*********** ؛ مهلت بزدودست خدا، لعنت حق شد
تبریک به ملت که افق، نهی قبا شد*************** ؛ تقویم نگارید که خودکامه فنا شد

هیچ نظری موجود نیست: