دی ۰۸، ۱۳۸۷

شرح حال آيت الله كاظميني بروجردي از درون زندان يزد

«««« فايل صوتي »»»»

اي واي كه زندان به جهنم شده ما را **************** از ناله و اشكم زده برقي به سما را

اين بند كه يزدم شده زنجير بدن را ******************* جبران جهادم شده و عشق خدا را

من مرغ سحر بودم و آوازه جهان را ************* عقرب بزدم نيش و كنون خفته قفس را

يا رب بزن اين برگ به تقويم و صفا ده دل ما را ******* جاري بنما حكم و قضا كن فرجم را

زندان كه به يزد آمده و زجر جگر را **************** در بند نظامي شده ام تنگ قفس را

با افسر و سربازم و زنجير جفا را *************** از نغمه ي اين سوختگان ني شده ما را

برخيز و ببر تحفه ز نيزار ستم را ******************* بر اهل ملل گو همه سوغات بلا را

شلاق شده پشمك و حلوا همگان را ****************** قطاب نخواهي تو دگر فاجعه ما را

هیچ نظری موجود نیست: