خرداد ۱۸، ۱۳۸۷


اي بانوي پاكي ها و مهرباني هابه قداست عدالتت و شرافتت و انسانيتت و بندگيت و بنده نوازيت با تو بيعت مي كنيم و سوگند ياد مي كنيم كه در دفاع از انسانيت واعتلاي آرمان زيبايت كه همان ظلم ستيزي و افشاي خط ظلم بود ، لحظه اي از پا ننشينيم . در اين روز از خداي تو مدد مي جوييم تاياريمان كند ، لحظه اي در برابر سيلي ظالم تسليم نگرديم تا روز موعود برسد و جهان در برابر عظمت روح بلندت سر تعظيم فرود آرد و به پاكي هاي ناشناخته ات اعتراف نمايد .

هیچ نظری موجود نیست: