فروردین ۱۸، ۱۳۸۷

آخرين خبر


آخرين خبر متهميني که براي اجراي حکم زندان به دايره اجراي احکام در "شعبه 2 دادستاني دادگاه ويژه روحانيت" خود را معرفي کردند:

اجراي حکم هيچ کس انجام نشد و تا دو ماه به تاخير افتاد.

علت تاخير:

در قانون مجازات اسلامي، "زندان در تبعيد" وجود ندارد، يعني قاضي فقط ميتواند حکم "تبعيد" و يا "زندان" در شهر محل سکونت متهم (تهران) را صادر کند. به عبارت ديگر "تبعيد" و "زندان" بطور همزمان غير قانوني است و اين امر توسط متهمين مذکور به داستان (آقاي سليمي و آقاي قدياني) اعلام شد و درخواست رسيدگي مجدد شد. البته حضور خانواده متهمين در مقابل درب ساختمان دادگاه واقع در خيابان زعفرانيه تهران نيز در ايجاد تاخير در اجراي حکم بي تاثير نبوده است.

از آنجا که در محاکمات دادگاه ويژه روحانيت، آئين دادرسي بطور قانوني طي نمي شود و مسئولين آن، به هر نحوي که بخواهند عمل ميکنند، فلذاچنين اشتباهات فاحشي امري طبيعي است!

بدين ترتيب مقرر شد که تا دو ماه ديگر اين احکام اصلاح شود و سپس اجرا گردد.

به همه متهمين پرونده بار ديگر هشدار جدي دادند که اگر فعاليت مجدد کنند، به منزل آنها حمله مي شود و براي آنها و خانواده شان ايجاد مزاحمت خواهد شد!

هیچ نظری موجود نیست: