اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۷

بيانيه پارلمان اروپا نسبت به افزایش نقض حقوق بشر در ایران

در بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا ابتدا از آزادی خدیجه مقدم، از فعالان حقوق زنان در ایران، و مکرمه ابراهیمی، از محکومان به سنگسار، استقبال شده است.
خانم مقدم که عضو " کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر " و نیز کمیته مادران صلح است، چندی پیش بازداشت و بعد از حدود دو هفته آزاد شد.
خانم ابراهیمی نیز به دلیل زنا به سنگسار محکوم شده بود که چند روز پیش بعد از سال ها تحمل زندان، با حکم محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران، بخشیده شد. در این بیانیه از نقش ویژه آیت الله خامنه ای، رهبر ایران و آقای هاشمی شاهرودی در این پرونده ها تاکید شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا در ادامه بیانیه خود سرکوب جامعه مدنی در ایران، از جمله فعالان حقوق زنان فعال در کمپین یک میلیون امضا را محکوم کرده اند.
این نمایندگان همچنین از مجلس و دولت ایران خواسته اند " قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان را، که آنها را از دستیابی به مقامات بالای دولتی و انتصاب به مقام قضاوت و حقوق برابر در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و شهادت محروم می کند "، تغییر دهند.
علاوه بر این پارلمان اروپا مجازات مرگ را در کل شدیدا محکوم کرده و خواستار تعلیق فوری اعدام در ایران شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا می گویند: " دستور اخیر رئیس قوه قضائیه به ممنوعیت اعدام در ملا عام و ممنوعیت بازداشت های طولانی بدون محاکمه "، امیدهایی برانگیخته است. این نمایندگان از مجلس جدید ایران خواسته است پیشتر روند و به سرعت قوانین مربوط به مجازات مرگ و سنگسار در ایران را اصلاح کنند.
در پایان این بيانیه از شورا و کمیسیون اروپا خواسته شده است که وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر داشته باشند، و در پایان سال 2008 گزارشی به پارلمان ارائه دهند که شامل پیشنهاداتی برای تامین مالی پروژه هایی تحت نظر سند اروپای دموکراسی و حقوق بشر باشد.
همزمان سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه و همزمان با محکوم شدن سومین فعال حقوق زنان ایرانی در هفته های اخیر از ایران خواست به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد و به حق زنان برای بیان نظراتشان احترام بگذارد.
ناهید جعفری، از فعالان کمپین یک میلیون امضا، روز دوشنبه دوم اردیبهشت به اتهام اخلال در نظم عمومی به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم شده است.
دو روز پیش از آن نیز نسرین افضلی، روزنامه نگار و از فعالان کمپین یک میلیون امضا، با اتهامی مشابه حکم مشابهی گرفته بود.
در ماه اسفند سال گذشته نیز مرضیه مرتاضی لنگرودی، از فعالان زنان، به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم شده بود. این احکام به مدت دو سال تعلیق شده است.

اردیبهشت ۰۲، ۱۳۸۷

فراخوان جھاني بھ صاحبان وجدان و منتقدین با انصاف
آیت الله سید حسین كاظمیني بروجردي
سلالھ امام حسین و خانم شھربانو ( دختر یزدگرد سوم از سلسلھ شاھان ساساني ایران )
تنھا روحاني برجستھ شیعھ و پیشواي مذھبي است كھ طي سالیان اخیر با آزادیخواھان ساكن تبعید و رسانھ ھاي رادیوئي و تلویزیوني خارج از كشور بطور علني مصاحبھ كرد و آزادیخواھي و عدالت طلبي آحاد ملت را در نوشتھ ھا و گفتھ ھا و مصاحبھ ھا بروز داد و
مجازاتھاي شرعي بر جرائمي كھ شاكي خصوصي ندارد (معاصي بین خدا و بنده) را منتفي خواند و بدون تقیھ، بنیانگذار و رھبران فعلي ایران را مستكبر دیني و دجال و طاغوت و بدعتگذار نامید و روحانیون قدرت طلب را پیشوایان نظام ستمدیني و غاصبین منبر و محراب رسول الله دانست و حاضر بھ تایید و دعاگوئي ظالمین براي دوام جلسات بي نظیر خود در سطح ایران نشد و براي تامین آزادیھاي دیني و اعتقادي در ایران، بھ بزرگان اقوام و ملل نامھ نوشت و استمداد طلبید و در دوران فعالیت خویش خدمتگذار بي مزد و مواجب مردم محروم و زجر كشیده بود و با وجود بارھا بازداشت و زنداني شدن طي ١٧ سال تلاش دیني، دست از فعالیتھاي مجدد بر نداشت و با ارائھ نظرات مقبول، مسالمت آمیز و صلح جویانھ از اسلام، خشونت و سركوب بنام دین را محكوم كرد و علیرغم بي مھریھا و بي توجھي ھاي اپوزیسیون داخل و خارج، حتي در زندان ھم دست از مبارزه نكشید و از ھمھ چیز خود گذشت از جملھ پدر، مادر، آبرو، اعتبار، سلامتي، حق زندگي و خانھ را از دست داد . بر طبق عكسھا و فیلمھا و شواھد موجود، ایشان محبوبترین چھره مبارز مذھبي در ایران است. در تیرماه سال گذشتھ نیز پرزیدنت جورج دبلیو بوش، از آیت الله بروجردي بھ خاطر مقاومت در برابر گروه
خودخوانده اي كھ در ایران خود را نماینده و سخنگوي جھان اسلام مي دانند ( حكام ولایت فقیھ ) تجلیل كرد .
عالیجنابان، آیت الله بروجردي از پشت دیوارھاي بلند زندان اوین، بھ شما سلام م يرساند. ایشان از بیماریھاي قلبي، كلیوي، قند، بینائي، تنفسي، پاركینسون و انواع بیماریھاي روحي رنج ميبرد و سھم او از دارو و درمان در زندان ظالم، فقط داروھاي آرام بخش و اعتیادآور است!
بزرگواران، ھمھ ما مسئولیم. او براي برقراري عدالت و آزادي، در مقابل زورگویان مذھبي و سركوبگران دیني ایستاد و اكنون نیازمند حمایت و اطلا عرساني شماست.
لطفا با ارسال فراخوان فوق بھ مراكز حقوق بشري، از جملھ دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللي حقوق بشر و ھمچنین با ارائھ آن بھ رسانھ ھاي جمعي آزاده و شخصیتھاي حقیقي و حقوقي در مراكز تصمیم گیري بین المللي، آن سرباز جانباز خدا و ملت را یاري فرمائید و تاریخ را بھ قضاوت آبرومندانھ نسبت بھ تعھدات وجداني خویش در برابر فریادھاي ایشان مفتخر فرمائید.
ایران ، سازمان خبرنگاران میھني
اردیبھشت ١٣٨٧ ، آوریل ٢٠٠٨

فروردین ۳۰، ۱۳۸۷

انتشار سندي ديگر از حمايتهاي نهادهاي حقوق بشري از آيت الله بروجردي

22ژوئن 2007: هشدار حقوق بشر در برابر تصميم رژیم برای اجرای حكم غیر منصفانه آیت الله بروجردی در روز دوشنبه 25 ژوئن

بروجردی در جولای 2007 به همراه توده عظیمی از یارانش( کسانی که برای دفاع از وی تجمع کرده بودند ) در منزلش محاصره ودستگیر شد.بعلاوه تمام اعضای خانواده وی نیز مورد تهاجم وبی حرمتی وتهدید واقع شدند.
بروجردی بدلیل خودداری از تصدیق نقش اسلام در سیاست ( جدايي دين از سياست ) و نیز رد اصل ولایت فقیه، مورد انزجار مسئولین قرار گرفت.
متحدان می گویند: وی از جانب آیت الله علی سیستانی در عراق، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله صادق روحانی که درمنزلش در ایران زندانی است ( برادر دکتر مهدی روحانی، عضو نهاد برون مرزی اف .دی .آی) حمایت شده است که تاکنون برای آزادی وي نتوانسته اند کاری از پیش ببرند.
پس از جریانات فوق الذكر، بروجردی به همراه خانواده اش دستگیر و به زندان اوین انتقال داده شد.( وي همچنين قبلا نیز در اوین زندانی بوده است ) ايشان در این هفته در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و متهم به :
سوء استفاده از آیات قرآن، محاربه با خدا، اعتراض بر علیه حکومت ایران، برگزاری جلسات غیر قانونی و نيز حدود 20 مورد دیگر که بنابرگفته هوادارانش به اف.دی .آی "همه این موارد سر پوشی برای توجیه جنایاتشان نسبت به آیت الله بروجردی مي باشد. "
ظاهرا رژیم، اجرای حكم اعدام را به روز دوشنبه آینده موکول کرد چرا که وی دراعتصاب غذا بسر مي برد.
منبع : www.iran.org
***********************
June 22, 2007: Human Rights Action Alert; Regime vows to execute dissident Ayatollah Kazemini Borujerdi on Monday, June 25.
Placed under house arrest in July 2006 after addressing a massive gathering of his followers, Borujerdi's family compound was assaulted by regime agents in October, who overpowered demonstrators who had gathered in his defense.
Borujerdi fell afoul of the authorities for refusing to acknowledge the role of Islam in politics, and for his rejection of the doctrine of velayat-e fagih, absolute clerical rule. Associates say he has received support from Grand Ayatollah Ali Sistani in Iraq, Ayatollah Vahid Khorassani, and Grand Ayatollah Sadegh Rouhani, also under house arrest in Iran (and the brother of FDI founding board member, Dr. Mehdi Rouhani), who so far have been powerless to win his freedom.
After the assault pictured here, Borujuderi was seized along with his family and thrown into Evin prison, where he has remained ever since.Tried by the Special Court of the Clergy earlier this week, Ayatollah Borujerdi was accused of speaking against the word of the Koran, making up a false god, speaking against the Iranian government, holding illegal gatherings, and about 20 other allegations which his supporters tell FDI were "an excuse to cover up what they want to do to him." Apparently, the regime decided to stay his death sentence last Thursday because he was on a hunger strike, and rescheduled his execution for this coming Monday, June 25.

فروردین ۲۲، ۱۳۸۷

BoroujerdiBoroujerdi

مبارزات آيت الله بروجردي ، سندی از 10سا ل قبل

این سند اثبات می کند که آیت الله بروجردی
شعار مخالفت با حکومت دینی را همواره
در سالهای مجاهدات خویش، مد نظر داشته
و روی آن تاکید می کرده.

فلذا اطلاعات مختصري، پيرامون اين سند
: ارائه داده مي شود
مصاحبه روزنامه مبین با آیت الله کاظمینی بروجردي
در اين مصاحبه از آیت الله بروجردی به صراحت به نیکی یادشده
وي به عنوان شاگرد آیت الله العظمی مرعشی نجفی
و اینکه از مخالفین دین سیاسی است ياد شده است.
این سند اثبات می کند که آیت الله بروجردی، شعار مخالفت
با حکومت دینی را همواره در سالهای مجاهدات خویش،
مد نظر داشته و روی آن تاکید می کرده.
آیت الله بروجردی هیچگاه نگاهی خشن و سختگیرانه
از دین نداشته بلکه معیار را در تعیین ثواب و گناه،
در تاثیری که هر عمل روی رابطه انسان
با خداوند می گذارد می داند،

***

و این معیار برای هر فرد یک حوزه شخصی است.

ایشان در مصاحبه های دیگری اینطور نتیجه گرفته اند که گناه و ثواب، امری است خصوصی بین انسان و خداوند و کسی حق ندارد دخالت کند، ولی در مواردی که پای شاکی خصوصی مطرح است باید با رعایت همه جوانب، اقدام کرد.


ایشان دراین مصاحبه صراحتا مدعیان نیابت خداوند را محکوم کرده و اعلام می کند که هیچ کس حق ندارد نظرات شخصی خود را به عنوان دستورات خدا تحمیل کند و حکم شخصی صادر نماید.

و از وزارت اطلاعات كه با نشر چنين اكاذيبي قصد تشويش اذهان عمومي برعليه ايشان را دارد مي‌خواهيم


كه اگر بنيانگذار و رهبران فعلي و ديگر مراجع نايب بيت رهبري، داراي اصل و نسب و هويت تاريخي هستند، اسناد مربوطه ارائه شود تا پرده از روحاني‌نماها، براي مردم هوشيار ايران‌زمين برداشته شود.


آيت الله بروجردي در زندان نامه‌هائي به شخصيتها و نهادهاي معتبر جهاني نوشته‌اند و درخواست كمك كرده‌اند. همين امر باعث شده كه در تاريخ 5 آذر 1386 (27 نوامبر 2008) از بند عمومي به بند انفرادي 209 اوين منتقل شوند و تحت ضرب و شتم قرار بگيرند و در اثر این شکنجه ها، ایشان مدتي نيز در بيمارستاني بستري بوده‌اند .

به علت انواع بيماريهاي جسمي و روحي كه در اثر شكنجه و غذاهاي آلوده و داروهاي مشكوك به ايشان وارد شده، نگرانيهاي بسياري وجود دارد.


بازداشت هواداران آيت الله بروجردي هنوز ادامه دارد و هركس فعاليتي براي اطلاع‌رساني در مورد ايشان انجام دهد، در خيابان ربوده و يا در منزل بازداشت مي‌شود.


بايد پرسید آيا امريكا و اسرائيل، مواد مخدر را در ايران تجارت و توزيع مي‌كنند!

آيا شكنجه‌گران زندانهاي مخفي و آشكار كه به بچه‌هاي شيرخوار و كودكان ده‌ساله هم رحم نمي‌كنند، مامور آن دولتها هستند!

آيا قضات بي‌دادگاههاي ايران، تبعه‌ آن كشورها هستند!
آيا مديران نالايق، از آن كشورها به ايران آمده‌اند!
آيا خروج دسته دسته‌ مردم ايران از دين آباء و اجدادي را آنها باعث شده‌اند!

آيا اين همه استراق و تفتيش و بايكوت و سانسور و سركوب اقشار و اصناف مردم ايران را آنها انجام مي‌دهند!

سعيد امامي، مجري قتلهاي زنجيره‌اي و عامل قتل صدها نفر بود و همچنين در حرم امام رضا بمب‌گذاري كرد و زائران بي‌گناه را كشت. آيا او از اسرائيل دستور مي‌ گرفت و آيا همكارانش امريكائي بودند؟!


آيت الله بروجردي در 5 آذر 1386 به خاطر انتشار نامه ها و اشعار ايشان در اينترنت و رسانه هاي خارج از کشور، براي چندمين بار به بند 209 زندان اوين منتقل و مورد انواع آزارها و اهانتها قرار گرفت و در شرايط بسيار بد در سلولي سرد نگهداري که باعث تشدید بيماريهاي ايشان گردید.

اشعار و نامه هاي ايشان بر طبق مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، در چارچوب آزادي عقيده و بيان بوده و جرمي محسوب نمي شود.

ايشان در اين نامه ها، از جهانيان خواسته بودند تا برای آزادي عقيده و مذهب و حق انتخاب دين در جامعه ايران، تحت حمايت عملي سازمان ملل متحد، تلاش نمایند.

در خلال شکنجه‌هاي وارده، ايشان را با چشم بسته مورد ضرب و شتم قرار مي‌دادند،

تا حدي که بارها به حال اغما میرفتند. در نهايت در اثر شدت جراحات و صدمات، ايشان مدتي در يكي از بيمارستانهاي شمال تهران، در اتاقي اختصاصي كه بطور دائمي توسط چند فرد مسلح حفاظت مي‌شد، بستري شدند.

طي مدت مذکور هيچ کس از سرنوشت ايشان اطلاع دقيقي نداشت وخانواده ایشان هيچ گونه ارتباط تلفني يا ملاقاتی با وی نداشتند.

اين وضعيت تا اواخر بهمن 1386 ادامه داشته تا اينکه ايشان به بند عمومي 500 ويژه روحانيت در اوين منتقل گردید و به ايشان اجازه ارتباط تلفني و چند نوبت ملاقات در اوين داده شده است.

*****

در این مورد توجه شما را به این روزنامه مبین که در تهران منتشر شده
جلب نموده واز کلیه سازمانهای حقوق بشر ورسانه های مستقل وکانون مطبوعات در خواست این پژواک را داریم
***
لطفا برای بزرگ نمایی وخواندن مطلب اورگینال روزنامه روی لینگ گالری کلید نمابید

***

آيا وعده‌هائي كه در اول انقلاب به مردم ایران داده شد (استقلال، آزادی، مجاني بودن برق و آب و گاز و ...) از طرف سران آن دولت ها بوده است؟

آيا اين همه درگيري، فساد، فحشا، ارتشاء، قتل، جنايت، قساوت، كلاهبرداري، زندان، دزدي، طلاق، بيمارهاي اعصاب و تورم و ... را مي‌توان پروژه‌ صليب-صهيوني در ايران ناميد؟! ....

يادشان باشد که با صدام چطور گذشت. بگذاريد که ملت ايران عقب افتادگي هاي خود را جبران کند .


درخواست از کلیه سازمانهای حقوق بشر به کلیه سازمانها ودولتها وایرانیان درسراسر دنیا

نهاد هاي بين المللي

سازمان جهاني نويسندگان

كميسارياي عالي حقوق بشر

شبكه جهاني حقوق بشر

فدراسيون جهاني نويسندگان

موسسه بين المللي مطبوعات

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديدبان حقوق بشر

سازمان بين المللي ضد شكنجه

انجمن منع شكنجه

ديوان اروپائي حقوق بشر

شوراي حقوق بشر

گزارش گران بدون مرز


بیانیه دفتر اروپایی آيت الله بروجردي

جهانگیر صالحی

2008-04-10

تاریخ بروز رسانی ( 22 فروردين 1387 ساعت 01:15 )

فروردین ۱۸، ۱۳۸۷

آخرين خبر


آخرين خبر متهميني که براي اجراي حکم زندان به دايره اجراي احکام در "شعبه 2 دادستاني دادگاه ويژه روحانيت" خود را معرفي کردند:

اجراي حکم هيچ کس انجام نشد و تا دو ماه به تاخير افتاد.

علت تاخير:

در قانون مجازات اسلامي، "زندان در تبعيد" وجود ندارد، يعني قاضي فقط ميتواند حکم "تبعيد" و يا "زندان" در شهر محل سکونت متهم (تهران) را صادر کند. به عبارت ديگر "تبعيد" و "زندان" بطور همزمان غير قانوني است و اين امر توسط متهمين مذکور به داستان (آقاي سليمي و آقاي قدياني) اعلام شد و درخواست رسيدگي مجدد شد. البته حضور خانواده متهمين در مقابل درب ساختمان دادگاه واقع در خيابان زعفرانيه تهران نيز در ايجاد تاخير در اجراي حکم بي تاثير نبوده است.

از آنجا که در محاکمات دادگاه ويژه روحانيت، آئين دادرسي بطور قانوني طي نمي شود و مسئولين آن، به هر نحوي که بخواهند عمل ميکنند، فلذاچنين اشتباهات فاحشي امري طبيعي است!

بدين ترتيب مقرر شد که تا دو ماه ديگر اين احکام اصلاح شود و سپس اجرا گردد.

به همه متهمين پرونده بار ديگر هشدار جدي دادند که اگر فعاليت مجدد کنند، به منزل آنها حمله مي شود و براي آنها و خانواده شان ايجاد مزاحمت خواهد شد!