اسفند ۱۹، ۱۳۸۶

آیت الله كاظمیني بروجردي شركت در انتخابات را تحریم نمود:آیت الله كاظمیني بروجردي شركت در انتخابات را تحریم نمود:
فوَیلٌ لِلَذینَ یَكتُبونَ الكتابَ بِاَیدیھِم ثُمّ یَقولونَ ھذا مِن عِندِ اللّھ - بقره ٧٩
توبیخ خداوند است بر كساني كھ نفسانیات خود را بھ نام مكتوبات الھي دیكتھ م يكنند.
و یَقتلُونَ الّذینَ یَامرُونَ بِالقِسْطِ مِنَ النّاسِ فَبَشّرھُم بِعذابٍ اَلیم - آل عمران ٢١
معاندین عدالت و قاتلین آمران بھ عدل، در زنجیره محكومین بھ عذاب قرار دارند.
از آنجا كھ حكومت ولایت فقیھ در ایران، بھ بھانھ اجراي منویات آسماني، تمامي آزادیھاي
مشروعي كھ در قرآن و سنت پیشوایان آسماني مورد تاكید بوده را نقض م يكند و ھمچنین
عدالتخواھي آحاد ملت را دائما سركوب مي نماید، فلذا ھرگونھ مشاركت در تحكیم پایھ ھاي آن، از
مؤاخذات دنیوي و محاكمات اخروي، معاف نخواھد بود.
بدیھي است كھ ھمھ تلاشھا در افشاي ھویت واقعي غاصبین منبر و محراب رسول الله كھ
پرستش خدا را تنھا از كانال خویش مجاز م يدانند، دلھاي شكستھ از استبداد دیني را تسلي
مي دھد و مأجور درگاه باریتعالي خواھد بود.
انّ الله لا یغیّر ما بقوم حتّي یغیّروا ما بانفسھم
فرزند سي ام پیامبر اكرم، رحمة للعالمین
سید حسین كاظمیني بروجردي
----------------------------------------------------------------------------------
فراخوان مقلدین و ارادتمندان آیت الله بروجردي:
ھموطنان غیور، طي د هھاي اخیر، بسیاري از مراجع بزرگ تقلید و علماي برجستھ و اصیل
شیعھ مشروعیت حكومت دیني در زمان غیبت پیشوایان رسمي خداوند را رد كرده و یا نسبت بھ
حقانیت آن مشكوك بود هاند.
ھم بندیان ساكن زندان بزرگ ایران، بیائید با تحریم انتخابات فرمایشي ٢۴ اسفند، آتیھ اي
درخشان و شرافتمندانھ را بھ نسلھاي آینده تقدیم كنیم.
اثبات آزادي در قرآن
http://www.boroujerdi.eu/europa/borojerdi-azadi.htm
فراخوان جھاني براي آزادي آیت الله بروجردي
http://www.boroujerdi.eu/europa/boroujerdi-UN.htm

هیچ نظری موجود نیست: